Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O ZÍSKAVANÍ A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

PODĽA ČL. 13 NARIADENIA EP A RADY (EÚ) Č. 2016/679 A § 19 ZÁKONA Č. 18/2018 Z.Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

Prevádzkovateľ Podotech s. r. o., spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, t.j. so zákonom č. 18/2018 Z. z. (zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej aj ako Zákon) a v súlade s nariadením EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ďalej aj ako Nariadenie), s účinnosťou od 25. mája 2018.

V prípade, ak Podotech s. r. o., získava od Vás osobné údaje, v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám týmto (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytujeme informácie podľa vyššie uvedených právnych predpisov.

Prevádzkovateľ:

Podotech s. r. o., so sídlom: Jánošíkova 7/B, 903 01 Senec, IČO: 45591041. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 65607/B, (ďalej aj ako Podotech)
Telefón: +421 2 4598 8350, email: recepcia@podotech.sk
Webová stránka: www.podotech.sk 

PÍSOMNÉ POSKYTNUTIE ÚDAJOV

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

 • poskytnutie zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti – individuálne zhotovenie/oprava/úprava a výdaj ortopedickoprotetickej zdravotníckej pomôcky na mieru v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, najmä: zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti zdravotnej poisťovni a úkony s tým súvisiace v súlade so zmluvnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy so zdravotnou poisťovňou (s výnimkou samoplatcu)

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvného vzťahu medzi Podotech s. r. o., ako poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a pacientom, ako aj oprávnený záujem Podotech s. r. o., najmä v súvislosti s vykazovaním lekárenskej starostlivosti zdravotným poisťovniam a vedením príslušnej dokumentácie týkajúcej sa poskytnutej lekárenskej starostlivosti.

Kategórie príjemcov a príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

 • zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., (s výnimkou samoplatcu)
 • subjekty vykonávajúce dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), súdy a orgány činné v trestnom konaní, iné subjekty v súlade s platnými právnymi predpismi
 • advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby prevádzkovateľovi v súvislosti s uplatňovaním zákonných a zmluvných práv

Doba uchovávania osobných údajov

Podotech s. r. o., je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje počas poskytovania lekárenskej starostlivosti a počas doby potrebnej archivácie v súvislosti s povinnosťou vedenia a uchovávania príslušnej dokumentácie týkajúcej sa poskytnutej lekárenskej starostlivosti, maximálne však 5 rokov od ich poskytnutia dotknutou osobou, a to v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade so zmluvnými právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmlúv so zdravotnými poisťovňami, ako aj vnútroorganizačnými predpismi.

AKO DOTKNUTÁ OSOBA MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA:

 • právo požadovať od Podotech s. r. o., prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona)
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona)
 • právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona)
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona)
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona)
 • právo na prenosnosť (čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona)
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (čl. 7 Nariadenia a § 14 Zákona)
 • právo podať dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. podnet na začatie konania v prípade porušenia práv na ochranu osobných údajov (ods. 2 písm. d) čl. 13 Nariadenia a § 19 a § 100 Zákona)

Vaše práva ako dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia EP a RADY (EÚ) č. 2016/679 a v § 21 – 28 zákona č. 18/2018 Z.z.. Voči spoločnosti Podotech s. r. o., si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú treba poslať na adresu sídla spoločnosti. V prípade, že ako dotknutá osoba požiadate o ústne poskytnutie informácií, informácie sa Vám môžu takto poskytnúť za predpokladu, že preukážete svoju totožnosť.Podotech s. r. o., týmto deklaruje, že nerobí automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, neposkytuje osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných organizácií, nezverejňuje osobné údaje a príjemcom poskytuje údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu.

Kontaktné formuláre – kontakt, produkty

Spoločnosť Podotech s.r.o., so sídlom Jánošíkova 7/B, 903 01 Senec, IČO:45 591 041,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 65607/B spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Vami položená otázka. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Podotech s.r.o. spracovávané po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a Podotech s.r.o., najdlhšie 1 rok od vašej dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Objednávky do ambulancie

Spoločnosť Podotech s.r.o., so sídlom Jánošíkova 7/B, 903 01 Senec, IČO:45 591 041,  Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 65607/B spracováva v prípade vášho dopytu služieb v zmysle Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefón

Meno, priezvisko, emailovú adresu a telefón je nutné spracovať pre objednanie pacienta na termín do ambulancie. Takéto spracovanie umožňuje Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou Podotech s.r.o. spracovávané po dobu vťahu medzi pacientom a lekárom spoločnosti Podotech s.r.o., najdlhšie 1 rok od vašej objednávky, pokiaľ neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Podotech s.r.o. teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj ďalší poskytovateľmi spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.